Revision history of "Algirdas Brukštus"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:54, 21 December 2014Miga talk contribs 3,334 bytes +3,334 Created page with "== The Background == Algirda Brukštus daug metų dirba Vilniaus universiteto Chemijos fakultete. Šalia organinės chemijos disciplinų, vaistų kūrimo principų jau kelioli..."