Revision history of "Artūras Raila"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:58, 21 December 2014Miga talk contribs 16,380 bytes +16,380 Created page with " == The Background == Esu 52 m. šiuolaikinio meno veteranas. Taigi, per ilgą savo kūrybinį gyvenimą esu išmėginęs bene visas įmanomas savo laikmečiui meninės raišk..."